Blogiarhiiv

laupäev, 1. jaanuar 2022

Lähiaastate prioriteedi transpordis ja bürokraatidele jalaga p.... Mai 2019.

 Eestimaa Blogi 3. osast.

Kolmapäev, 15. mai 2019

Prioriteedid lähiaastatel transpordis ja turismis.Foto maalist, autor Fideelia-Signe Roots.

Lähiaastate prioriteedid transpordis ja turismis.

1. Raudtee reisijateveo vaatenurgast:
* Ümber teha Rail Baltic projekt, kasutades Pärnu-suunalise raudtee rajamiseks olemasolevat rööpalaiust, maksimaalselt olemasolevat raudteed ja leida võimalusi rajamaks seda väiksemas mahus ja kiirusel, RB+VB koos. (Lelle - Pärnu trassi õgvendamisega, Riisipere - Märjamaa - Pärnu kõrvuti VB-ga, Risti - Virtsu - Pärnu, keskendudes regionaalsetele vajadustele ja turismi edendamiseks Lääne-Eestis ja saartel vm).
Koostöös EL leida võimalused kasutamaks kokkuhoitud raha teiste, juurdeveoga seotud lahenduste rahastamiseks (Valga - Koidula remont, Lelle - Pärnu või mõnele muule endisele trassile kitsarööpmelise muuseumi tarbeks sobiva raudtee ehitus mis võiks võimaldada ka kaasaegsete kooseisude sõitmist 80-100 km/h, mitmete lõikude elektrifitseerimine (esimesena Aegviidu - Tapa?), kohatine kaheteeliseks ehitamine tulevikus Tartu suunal, linnalähiliikluse edendamiseks Tartu lähistel jm).
* Vähendada kahetasandiliste ristumiste ehitamist ristumisel raudteega, suurendades selle arvelt väiksemaid teid ületavate maantee trassidel pikemate viaduktide ja vooluveekogudel pikemate sildade ehitamist (ka raudteel), tagades väikese tee ääres või jõgede kaldavööndis kallasradade olemasolu loomade liikumisteedeks.
( Selgitus, miks kiirkorras on vaja iga suurema lõigu ehitusel nii teha: https://elu24.postimees.ee/6696693/fenomenaalne-loodusvideo-eesti-vaiksel-metsajoel-kaib-elavam-liiklus-kui-soome-ja-eesti-vahel?fbclid=IwAR23RqVf9AgjuGVQIBY36VycB62Of6fWR8_tOiJiG7LeprlnenRrWoa-HFQ )
* Ehitada kiires korras välja raudtee Rohukülani, mitme rongide möödasõitu võimaldava jaamaga (Turba, Risti, Palivere, Nigula). Võimaliku variandina suunata Ristilt raudteeharu Virtsu kaudu  või Riisiperest Märjamaa kaudu Pärnusse ja Riiga.
Peatused: Ellamaa, Risti, Palivere, Nigula, Taebla, Uuemõisa, Kastani ja ehk ka peatus Haapsalu ja Rohuküla vahel.
* Remontida Koidula - Valga raudtee koos 12-13 peatuse rajamisega. Peatuste rajamisel arvestada vajadusega siduda bussiliiklus rongiliiklusega, rajades peatused mõlemale transpordiviisile sobivalt, vältides senitehtud suuri puudusi. Teha koostööd Läti ja Venemaaga, tagamaks tihedat rongiliiklust St. Peterburg - Võru - Riia, Tartu - Petseri - St Peterburg.
* Täiendada rongiparki, tellides kiirkorras juurde 4-5 (suurema rattaalaga) 4-vagunilist diiselrongi ja mitmed lisavagunid praegustele 2- ja 3-vagunilistele koosseisudele. Oluline: Nende lisavagunite puhul tagada koht kuni paarikümnele jalgrattale jm.
* Reisijate arvu kasvuks ja perede toetamiseks kehtestada perepiletid koheselt Elronis, 50% soodustusega, mitte vähem (midagi maksma ei lähe, mõju on aga kaalukas)
* Sarnaselt Tallinnas trammide renoveerimisele leida võimalus kahe vana diiselrongi renoveerimiseks erinevate vagunilahendustega või leida selleks (Leedust) 2 ajaloolist diiselrongi D1 (Ganz-Mavag), kasutades neid nii erirongidena kui ka vajadusel tavarongide asendamiseks erijuhtudel.
*  Koostöös Läti ja Leeduga leida operaator tiheda rongiliikluse tagamiseks Tallinn - Tartu - Riia - Vilnius, rongidega, milles 3 klassi. Leida ka võimalus osaliseks doteerimiseks siseriikliku liikluse all. Selleks muretseda Elronile 3-4 kaugrongi koosseisu või lahendada valdkond koostöös Läti ja Leeduga.
* Kaaluda võimalust elektrifitseerida Tapa - Aegviidu jaamavahe.
* Leida võimalused taastamaks Männiku (või Saku) ja Hagudi jaamad.
* Rajada rongipeatused (ühispeatused) Sõmeru, Vorbuse, Kalevi, Äntu, Tooma. Vajadusel ka muud ( Saue ja Padula vahel jm)
* Ehitada kaheteeliseks praegused üheteelised lõigud Pääsküla ja Keila vahel.
* Viia rongidepoo Pääskülast üle kohta, mis tagab säästlikuma rongide kasutuse ja optimaalsema liinivõrgu, nt Koplisse.
* Rajada perroonid (seotuna Balti jaama rekonstrueerimisel) ja ka lisapöörangud Lillekülla, ka Rapla ja Aegviidu suuna jaoks, tagades otseümberistumisvõimaluse läänesuuna saabuvalt suunalt edela- ja maksimaalselt ka idasuunale (ilma tunnelita), muud ümberistumised läbi tunneli.
* Koos lisaraja ehitamisega Balti jaama ehitada sinna ka 3 lisaperrooni.

2. Bussiliiklus.
* Harjumaal ja ka Tartumaal leida võimalused osade, põhitrassidel ja suure reisijate arvuga avalike bussliinide üleandmise kommertsvedajatele. Tekitada oluliselt uusi juurdeveoliine, tagades neil eeltasutud piletisüsteemi.
* Viia üle eeltasutud süsteemile bussiliiklus Tallinnas (kõigile) ja ka Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Raplamaal ja osaliselt, põhiliselt juurdeveoliinide osas ka Harjumaal.
* Luua riiklik bussifirma avalike liinide teenindamiseks, kaotades kulukad, aegaviitvad ja vananenud hanked. Parim lahendus - ühtne riigifirma rongide, busside ja parvlaevaliikluse haldamiseks.
* Rajada ühistranspordipeatused, arvestades erinevate sihtgruppide huvisid, alates matkajatest ja lõpetades talutoodangu müügikohtade jm.
* Kardinaalselt muuta senist mittetoimivat lahedust, kus ÜTK-d ei suuda ühendada bussiliiklust rongiliiklusega ja vajadusel pannes selle ülesande Maanteeametile.
* Alustada bussijaamade üleviimist raudteejaamadesse Raplas, Põlvas, Võrus. Tartu kaubapargi asemel rajada bussijaam, jättes võimalusel alles bussiliinidel ka peatus kesklinnas. Jõhvis leida lahendus kahe variandi vahel: Bussijaam raudteejaama või perrooni üleviimine praeguse bussijaama maksimaalsesse lähedusse.
* Keskenduda miinimumühenduste arvu tagamisele päevas maakondlikel bussiliinidel, vähendades erinevate liinid rakendamist nädalapäevadest sõltuvalt.
* Keskenduda maakondliku bussiliikluse parandamisele nädalavahetusel, eriti laupäeval.
* Pikendada avalikke maakonnaliine, muutes need keskuse pendelliinidest kahte või enamat keskust ühendavateks liinideks, vähendamaks tühisõite varahommikul ja õhtul ning kasvatamaks reisijate arvu ja bussiliine efektiivsust. (Näiteks Värska - Põlva - Kanepi - Otepää - Palupera Jaam, Jõhvi Jaam - Avinurme - Mustvee - Jõgeva Jaam, Viljandi Jaam - Mustla - Elva Jaam, Suure-Jaani - Võhma Jaam - Põltsama - Puhu Rist - Jõgeva Jaam jne)
* Leida lahendus busside peatumiseks vastavalt bussijuhi otsustusõigusele väljaspool olemasolevaid peatusi väiksema kategooria teedel (mitte rakendada seaduses karistusi bussijuhtidele vaid vastupidiselt asjale lähenedes).

3. Turism:
* Olulisim - alustada üleminekut siseturismi hüppelise arengu nimel - muutes töönädala 4-päevaseks ehk siis 36- (35-) tunniseks.
* Kehtestada maksuvabastus kindla ja kõigile töötajatele ühetaolise ning määratletud summa ulatuses ettevõtete poolt töötajatele antava puhkusekompensatsiooni puhul. Näiteks 400 eurot per töötaja, ning seda juhul kui see kulutatakse puhkamiseks Eestis. Erinevad võimalused, näiteks kehtib majutusega puhkamise puhul vms.
* Rongides kehtestada perepilet 50% soodustusega peredele.
* Eesti tutvustamiseks luua uus (või TTV, ETV2 vm baasil) telekanal, mis edastaks Puhka Eestis jt poolt tehtud Eestit tutvustavaid videoklippe, tõlkega inglise keeles või suurema keeltevalikuga, lisades ka muid turismi seisukohalt olulisi saateid ("Osoon" vm). Soodustada selle kanali levitamist hotellide, sadamate, parvlaevade, vaksalite, söögi- ja majutuskohtade jm ekraanidel.
* Toetades eestimaiseid autovedude ettevõtteid, leida võimalus kuni 300 poolhaagise tentide ja katete uuendamiseks, tingimusel, et nende kujundus reklaamiks Eestit ja/või portaali Puhka Eestis
Näide:


* Keskenduda maanteede ehitamisel ja remontimisel võimaluste loomiseks eraettevõtjatele, tekitades teeäärseid müügikohti parklates, soodustaks ettevõtjatepoolseid arendusi jm.
* Talu- ja väikeettevõtete toetuseks kujundada liiklusmärk, mis annab teelolijale aimu teeäärse müügikoha, talu- või käsitöökaupluse vm olemasolust..
* Peatuste ootekodade puhul kasutada kaasaegseid lahendusi, laadimisvõimalustest alates telefonidest kuni elektrirolleriteni, laiad istepingid, mis võimaldavad hädaolukorras matkajatel puhkamise jms.

Muu:
* Loobuda 4-realiste ehitamisest, tagades selle asemel rohkemate ja ka väiksemate teede kaasajastamine, eriliselt arvesse võttes loodusvarade säästmise vajadust.
* Toetada elektrirollerite, tõukerataste jm arendamist, soetamist (majutusasutustele jm) ning laadimisvõrgustiku arendamist.
* Tagada üle-eestiliselt tiheda avalike joogiveekraanide ja käsi-pumpkaevude (tagab ka võimaluse joogivee saamiseks kõigile pikkade elektrikatkestuste korral) võrgustiku rajamist nii turistidele puhta joogivee tagamiseks kui ka keskkonnahoiu eesmärkidel.

* Koostöös tootjatega tagada nende poolt tehtavate ootekodade, müügilettide ja -katusealuste jm paigaldamise, ühtlasi tagades neil tootjareklaami.
* Leida  koht ja toetada Lavassaare Muuseumraudtee üleviimist sinna, tagamaks selle abil muude turismiga seonduvate kohtade ühendamise ja "turismikompleksi" tekkimise.
Peatuskohtade, eriti ühispeatuste puhul võtta suund kohvikute, kioskite, külaturgude jm rajamiseks võimalikult paljudesse peatustesse, tagades sellega suurema kasutajaringi kui näiteks vaid rongides olevat puhvetite või automaatide puhul (v.a. kaugrongid, kus tasemel puhvet vajalik).
* Iga teelõigu remondi puhul tagada võimalusel väikese parkimisala rajamine lõigule jäävates bussipeatustes, millede puhul ei oleks oluline ainult P&S vaid ka andes võimaluse kaugsõidujuhtidele lisavõimalusteks peatumiseks.

***************************************************************

13. juuni.

* Alustatud rööbaste paigaldamise jm töödega Riisipere - Turba jaamavahel.(eelmise valitsuse otsuse järgi).
* Põhimõtteliselt tehtud otsus 4 hübriid- ja 2 elektrirongi ostuks. Haapsalu raudtee elektrifitseerimisest loobumise võimalust meedias ei kajastata.
* Taavi Aas lubanud teha kõik endast oleneva, et Rohuküla raudtee hakataks projekteerima.
* Miinuspoolele saab kanda otsuse jätkata 4-realise teega Mäoni. (Kuigi, see oleks ehk viimane lõik sel suunal, millel mõte. Väikestest lõikudest ei räägi)


Teisipäev, 21. mai 2019

KRT, BÜROKRAATIDELE JALAGA P....!!!


TÄNA TAAS HUKKUNUD JALGRATTUR RAUDTEEL!
SÜDAMEST KAASTUNNE HUKKUNU LÄHEDASTELE!

Ja tegelikult kõigile, sest tänane õnnetus puudutab meist paljusid. Hukkus väga tore inimene, Jüri Aarma!

Aga kurjaks teeb see ametnike bürokraatlik suhtumine ikka väga kõvasti! Pildil ülekäik Laagri rongipeatuse juures. Kas näete rongi? Sellest olen korduvalt teavitanud, mh ka Eesti Raudtee ohutusripatsit OLE-t. Sedasama, kelle juhi arvates on õnnetustes süüdi päike vm. Aga grammigi süüd ei ole bürokraatidel?

KORDUVALT TEAVITATUD NII TEDA, MKM-i KUI TEISI. AASTAID!!!

Selles postituses on mitmed teemaga seotud lingid ja jutt sellest, kuidas ja millele ma aastaid tähelepanu juhtinud!


Tulemus? Sisuliselt null! Ometi ei ole ma ainus, sellistest asjadest on kirjutanud ja rääkinud paljud! Jüri Joller mullu:


Veerenni ülesõit oli ohtlik ja ainukeseks lahenduseks peeti ülesõidu sulgemist. Ülekäik siis ei ole ohtlik? Pikaajalise jauramise asemel pidanuks kohe planeerima sinna tunneli. Või vähemalt KOHE paigaldama ka signalisatsiooni ja ehk veel rohkemgi. Aga tegelikult?

Tulemus: Täna uudistes mingi bürokraaditibi rääkis hankest Veerenni ülekäigu signalisatsiooni kohta ja "võib olla JUBA 2019 aasta lõpuks saab selle"!. Mida kurat? Mis hange üleüldse? Kes oli see jobu, kes likvideeris Eesti Raudtee sideosakonna või mis nime all see iganes oli? Miks mindi üle kulukale eraettevõtete kaasamisele, kui vanasti sai edukalt oma sideosakond ise töödega hakkama?  Hoopis kiiremini ja operatiivsemalt ning ka odavamalt! Hanked on vaid ametnike mugavaks olesklemiseks, et ise peaks vähem tööd tegema! Vaja ülekäigule signalisatsiooni? Telli jubinad ja saada sidemehed peale!? Ei ole normaalne, kui vajalikud asjad võtavad aega aastaid! Ei ole normaalne, kui Eesti Raudtee räägib kõikidele ülesõitudele signalisatsiooni (ja ka tõkkepuude) paigaldamisest alles pärast Kulna õnnetust! Muide, Edelaraudtee infral ei pööra vajadustele ka MITTE KEEGI hetkel tähelepanu, samasugune bardakk!

OHUTUSEGA ei mängita. Ka spetsiifilise raudteejaama rööbasteede kodeerimiseks anti aastaid aega ja nüüd isegi pikendati seda veel AASTATE võrra! Mida krt? Ametnikud eesotsas ministritega on olnud nagu SUUR S.....HÄDA!

Värske uudis:


Väga õige, paraku tulebki aiad paigaldada. Aga kuidas Eesti raudtee seda teeb? Pimedate bürokraatidena nui neljaks püüavad ülekäike mitte juurde teha. Põhjenduseks totter "Eeldame, et ülekäikude ehitamise puhul peaks olema olemas selleni viiv kergliiklustee" või mida need bürokraadid ses loos rääkisid!? Kuidas saab see olemas olla, kui pole aimugi, kuhu võiks ülekäike juurde teha? Kuidas peaks linn või keegi teine omavalitsus tegema kergliiklustee olematu ülekäigu juurde? Napakad peast või?

Küsiks nagu Kiir:
"mida tead sina sitavares ohutusest"?


Kergliiklustee?

Kivimäel Eesti Raudtee ülekäigu näidis:


Misasi see on? Kas see on kogu tase, milleks Eesti Raudtee suuteline?

OLE oma juhi Tamo Vahemetsaga on aga ehe näide sellest, kuidas mõttetu organisatsioonina vegeteeritakse ja käiakse inimestele rääkimas, kuidas käituda raudteel. Samal ajal karjub raudtee ohutuse järgi igast õmblusest ja selline ripatsorganisatsioon ei saagi oma "leivaisale" ju tõsiseid etteheiteid teha!? Ning Eesti Raudteel küllaga kohti, kus inimesed SUNNITUD eeskirju rikkuma ja raudteel käima! Kus on siin Tamo Vahemetsa kriitilised märkused?

Lauri Saatpalu:

Aga tahan öelda, et juhtunu on mõrv, see on inimese surma põhjustamine hooletuse, ülbuse ja täieliku arrogantsuse tagajärjel. Tallinna endine linnavalitsus, eesotsas endise linnapea ja praeguse minister Taavi Aas, ja Eesti Raudtee ajavad [süü - toim] lihtsalt üksteise peale, valetavad.
Ma elan ise Luite asumis ja see ülekäik täiesti ohtlik, mina olen seal mitu korda ehmatanud, sest porgandid tulevad hästi kiiresti ja vaikselt. Mitte kunagi varem (enne autodele mõeldud tõkkepuude ja vilkuvate tuledega ülesõidu sulgemist - toim) ei juhtunud seal liiklusõnnetusi. Meile lihtsalt valetatakse, kui öeldakse, et  ülekäik muudeti inimestele ohutuks. Meile tehti tohutult ohtlik ülekäik, lisaks pikenes tuhandete inimeste tee kooli, koju, tööle, ka tuletõrje ja kiirabi teekond. Siin (ülekäigukoha ohtlikuks muutumise juures - toim) on mängus suur korruptsioon.

Siinkohal Saatpalu küll eksib selles, et kunagi varem pole seal õnnetusi olnud. On küll ja mitte vähe. Isegi purjus politseikomissar sõitis seal kaubarongi ette, ja üldse oli väga palju nahaalseid napikaid! Kuid see, et tegemist ükskõiksuse ja arrogantsusega, selles tal tuline õigus!

Kas Kitseküla ülekäigul on signalisatsioon? Loomulikult ei ole! Ja kuigi teame ka seda, et Lillekülas polnud sellest alati abi, ikka roniti surma, siis kindlasti päästis see ka paljusid elusid! See, et inimene peaks ise olema tähelepanelik, on vaid asja üks külg! Pidevalt sellele rõhutamine ajal kui paljud oma tööga hakkama ei saa, ei aita elude päästmisele kaasa!

Kas uus majandusminister suudab midagi muuta? Kahtlane, kui mõelda, et Veerenni ülesõidu likvideerimise ajal oli ta üks osapooli Tallinna linnapeana ja see saaga ei olnud tase! Ning kas kõike peakski minister tegema? On ju ametnikel haridus ja palk? Kui aga ei saa hakkama, jalaga p....!


Torutõkked Laagris. Nagu jälgede järgi näha, siis mingil hetkel NATUKENE süsteemi muudeti paremaks, aga kaugeltki mitte nii nagu vaja! Endiselt on tegu lahendusega, mis tõmbab tähelepanu tõketele, aga mitte ümbritsevale! Ja nii peaaegu kõikjal üle Eesti!


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar